kosmetyki - Rodzaje i źródła odpadów

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Biologia

Rodzaje i źródła odpadów

Referat macie jakis na stronie?
27-05-2005 15:18

może nie referat, ale sporo informacji

24-04-2014 08:16:36

może nie referat, ale sporo informacji

może nie referat, ale sporo informacji znajdziesz na tych stronach:
http://www.oiler.com.pl/prawo/katalog/
http://proekologia.pl/content.php?article.160
27-05-2005 15:29

rodzaje odpadów

rodzaje odpadów
http://www.portgdansk.pl/index.php?id=wastes&lg=pl
Odpady medyczne
http://www.proekologia.pl/content.php?article.cat.316
Odpady przemysłowe
http://www.proekologia.pl/content.php?article.474
Odpady komunalne
http://www.proekologia.pl/content.php?article.473
Odpady opakowaniowe
http://www.proekologia.pl/content.php?article.cat.315

źródła odpadów
http://www.wios.warszawa.pl/poradnik.php?roz=3_2_1
28-05-2005 13:10

ODPADY – niespożytkowane produkty

ODPADY – niespożytkowane produkty, pochodzące z bytowej i gospodarczej działalności człowieka. Charakter i wielkość wytwarzanych odpadów zależą przede wszystkim od poziomu życia ludności, konsumpcji dóbr materialnych, dostępności surowców i technologii produkcyjnej oraz postępu technicznego i świadomości ekologicznej.

Rodzaje odpadów
Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup.
Zależności od miejsca powstawania odpadów dzielimy je na: komunalne i przemysłowe, w tym także poużytkowe. Ogólnie natomiast odpady dzielimy na:
1. Odpady niebezpieczne
2. Odpady medyczne
3. Odpady przemysłowe - Odpady przemysłowe powstają podczas wydobywania i przetwarzania różnych surowców. Najwięcej odpadów wytwarzają energetyka, górnictwo i przemysł metalurgiczny.
Są to przede wszystkim :
• odpady górnicze, głównie skalne, z kopalń podziemnych i odkrywkowych;
• szlamy poflotacyjne i odpady popłuczkowe przetwórstwa węglowego, barytowego, siarkowego, miedziowego i cynkowo - ołowiowego;
• popioły lotne i żużel z elektrowni, elektrociepłowni.
Odpady przemysłowe powstają zazwyczaj w dużej masie i są najczęściej składowane na hałdach. Charakteryzują się w wielu przypadkach znacznym ładunkiem niebezpieczeństwa ze względu na wysoką toksyczność, palność, wybuchowość, rakotwórczość. Stanowią więc istotny czynnik degradacji środowiska.

Źródła odpadów
Wycofane z eksploatacji samochody stanowią duże zagrożenie dla środowiska, zawierają, bowiem oprócz metali (w tym metali ciężkich) również inne substancje, w tym niebezpieczne takie jak:
zużyte opony
przepalone oleje oraz ich filtry
oleje płynne chłodnicze
elementy zawierające rtęć
elementy zawierające PCB
filtry paliwowe
elementy wybuchowe np. poduszki powietrzne
okładziny hamulcowe zawierające azbest
płyny hamulcowe
płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
zbiornik na gaz skroplony
metale żelazne i nieżelazne
szkło
akumulatory
spaliny
katalizatory
tworzywa sztuczne
4. Odpady komunalne - ODPADY KOMUNALNE stałe i ciekłe powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności. Są to także nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucane wraki samochodów oraz odpady uliczne z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów opieki zdrowotnej i zakładów weterynaryjnych. Skadniki zawarte w odpadach komunalnych, głównie organiczne ulegają przemianom biochemicznym i oddziałują na środowisko poprzez produkty rozklady: dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór, metan, azotany, azotyny, siarczany i in. Odpady komunalne stwarzają zagrożenie dla środowiska także ze względu na możliwość skażenia powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych mikroorganizmami chorobotwórczymi, dla których stanowią pożywkę.
5. Odpady rolno-spożywcze
6. Odpady opakowaniowe

całość informacji pochodzi ze strony: http://prace.sciaga.pl/32715.html
NATOMIAST POWTÓRZĘ ZA FRODO, KWINTESENCJA ZNAJDUJE SIĘ W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA Z DN. 27 WRZEŚNIA 2001 R. W SPRAWEI KATALOGU ODPADÓW (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)
LINK http://www.oiler.com.pl/prawo/katalog/
28-05-2005 20:38
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.91